Ciekawostki o Malcie – Do kogo należy? Czy jest w UE?

Malta, malownicze państwo wyspiarskie położone w sercu Morza Śródziemnego, to kraj o fascynującej historii, bogatej kulturze i unikalnej tożsamości. Ten niewielki archipelag, składający się z trzech głównych wysp – Malty, Gozo i Comino – od wieków przyciągał uwagę potęg europejskich ze względu na swoje strategiczne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych między Europą, Afryką i Bliskim Wschodem. Dziś Malta zachwyca turystów z całego świata swoimi pięknymi plażami, starożytnymi zabytkami i gościnną atmosferą, jednocześnie odgrywając ważną rolę na arenie międzynarodowej jako członek Unii Europejskiej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej politycznemu statusowi Malty, jej historycznym przynależnościom oraz kulturowym i społecznym aspektom, które czynią ten kraj tak wyjątkowym i wartym poznania.

Polityczny status Malty

Czy Malta jest niepodległym państwem?

Malta jest niepodległym państwem od 21 września 1964 roku, kiedy to uzyskała suwerenność po blisko 150 latach brytyjskich rządów kolonialnych. Droga do niepodległości nie była łatwa – Maltańczycy przez lata walczyli o swoje prawa i tożsamość, stawiając opór kolejnym potęgom, które próbowały zawładnąć ich ojczyzną. Kluczowym momentem w historii Malty była II wojna światowa, podczas której wyspa odegrała strategiczną rolę jako baza morska i lotnicza aliantów. Maltańczycy wykazali się niezwykłą odwagą i determinacją w obliczu ciężkich bombardowań i blokady, co przyczyniło się do przyznania Malcie przez króla Jerzego VI Krzyża Jerzego – najwyższego odznaczenia cywilnego w Imperium Brytyjskim. Po wojnie narastały dążenia niepodległościowe Maltańczyków, które doprowadziły do stopniowego rozluźniania więzów z Wielką Brytanią. W 1964 roku Malta uzyskała niepodległość jako państwo stowarzyszone z Wielką Brytanią, a w 1974 roku stała się w pełni suwerenną republiką. Od tego czasu Malta aktywnie uczestniczy w życiu międzynarodowym, będąc członkiem ONZ, Wspólnoty Narodów oraz, od 2004 roku, Unii Europejskiej.

Do kogo historycznie należała Malta?

Historia Malty to fascynująca opowieść o wpływach różnych kultur i cywilizacji, które na przestrzeni wieków kształtowały tożsamość tego niewielkiego archipelagu. Pierwsze ślady osadnictwa na Malcie sięgają czasów neolitycznych, o czym świadczą imponujące megalityczne świątynie, takie jak Ġgantija na Gozo czy Ħaġar Qim na Malcie, datowane na okres między 3600 a 2500 rokiem p.n.e. W starożytności Malta znalazła się w orbicie wpływów Fenicjan, Kartagińczyków, a następnie Rzymian, którzy władali wyspą od 218 roku p.n.e. aż do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w V wieku n.e. Przez kolejne stulecia Malta przechodziła z rąk do rąk, będąc pod panowaniem Wandalów, Ostrogotów, Bizancjum, Arabów i Normanów. Przełomowym momentem w historii Malty było przybycie na wyspę w 1530 roku Zakonu Kawalerów Maltańskich, którzy otrzymali Maltę w lenno od cesarza Karola V. Zakon, znany również jako Joannici, przez ponad 250 lat władał Maltą, czyniąc z niej bastion chrześcijaństwa w regionie i rozbudowując fortyfikacje, które do dziś zachwycają swoim rozmachem. Najsłynniejszym epizodem z tego okresu była Wielkie Oblężenie Malty w 1565 roku, kiedy to rycerze pod wodzą Jeana de Valette’a odparli atak potężnej armii osmańskiej, ratując Europę przed inwazją. Panowanie Zakonu dobiegło końca w 1798 roku, gdy Napoleon Bonaparte zajął Maltę w drodze do Egiptu. Francuskie rządy trwały jednak krótko, gdyż już w 1800 roku Maltańczycy, przy wsparciu floty brytyjskiej, wyparli Francuzów z wyspy. Od tego czasu Malta stała się de facto protektoratem brytyjskim, a w 1814 roku formalnie przeszła pod panowanie Korony Brytyjskiej na mocy traktatu paryskiego. Przez ponad 150 lat Malta była ważną bazą morską i strategicznym punktem na mapie Imperium Brytyjskiego, aż do uzyskania niepodległości w 1964 roku.

Malta w Unii Europejskiej

Przystąpienie Malty do UE

Przystąpienie Malty do Unii Europejskiej w 2004 roku było zwieńczeniem długiego procesu integracji europejskiej i transformacji polityczno-gospodarczej tego niewielkiego państwa. Malta złożyła wniosek o członkostwo w UE w 1990 roku, wkrótce po upadku żelaznej kurtyny i zakończeniu zimnej wojny. Przez kolejne lata kraj ten stopniowo dostosowywał swoje prawo i instytucje do wymogów unijnych, prowadząc jednocześnie intensywne negocjacje akcesyjne. Kluczowym momentem na drodze Malty do UE było referendum w sprawie członkostwa, które odbyło się 8 marca 2003 roku. Maltańczycy opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii większością 53,6% głosów, przy frekwencji wynoszącej 91%. Wynik referendum potwierdził proeuropejskie aspiracje Maltańczyków i dał zielone światło dla finalizacji procesu akcesyjnego. 1 maja 2004 roku Malta, wraz z dziewięcioma innymi państwami (Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami), stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Było to historyczne wydarzenie, które otworzyło nowy rozdział w dziejach Malty i na trwałe związało ją ze wspólnotą europejską.

Wpływ członkostwa w UE na Maltę

Przystąpienie do Unii Europejskiej miało daleko idące konsekwencje dla Malty, wpływając na niemal wszystkie aspekty życia politycznego, gospodarczego i społecznego tego kraju. Jedną z najbardziej wymiernych korzyści członkostwa są fundusze europejskie, które Malta otrzymuje na rozwój infrastruktury, ochronę środowiska, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekty społeczne. W latach 2014-2020 Malta otrzymała z budżetu UE ponad 1,1 miliarda euro, co stanowi znaczącą kwotę w stosunku do wielkości maltańskiej gospodarki.Członkostwo w UE przyczyniło się również do boomu turystycznego na Malcie. Swoboda przepływu osób i usług w ramach wspólnego rynku europejskiego sprawiła, że Malta stała się łatwo dostępna dla turystów z całej Europy. Liczba odwiedzających wyspę gwałtownie wzrosła po 2004 roku, a turystyka stała się jednym z kluczowych sektorów maltańskiej gospodarki, generując ponad 25% PKB i zapewniając zatrudnienie tysiącom Maltańczyków.Integracja europejska wpłynęła także na system polityczny i prawny Malty. Jako członek UE, Malta musiała dostosować swoje prawo do acquis communautaire, czyli dorobku prawnego Unii. Oznaczało to przyjęcie licznych regulacji w dziedzinach takich jak ochrona konsumentów, prawo pracy, ochrona środowiska czy standardy bezpieczeństwa żywności. Malta zyskała również reprezentację w instytucjach unijnych, takich jak Parlament Europejski czy Rada Unii Europejskiej, co dało jej możliwość współdecydowania o przyszłości Europy.Członkostwo w UE miało też istotny wymiar społeczny i kulturowy. Maltańczycy zyskali możliwość swobodnego podróżowania, studiowania i podejmowania pracy w innych krajach Unii, co przyczyniło się do wzrostu mobilności i wymiany kulturowej. Jednocześnie Malta, jako najmniejsze państwo UE, musiała zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z zachowaniem swojej tożsamości i dziedzictwa w obliczu globalizacji i europeizacji.

Kulturowe i społeczne aspekty Malty

Języki oficjalne i mniejszości etniczne

Malta jest krajem o fascynującej mozaice językowej i kulturowej, ukształtowanej przez wieki wpływów różnych cywilizacji. Oficjalnymi językami Malty są maltański i angielski, co odzwierciedla złożoną historię tego kraju. Maltański, będący jedynym językiem semickim zapisywanym alfabetem łacińskim, wywodzi się z dialektu arabskiego, który przybył na wyspę wraz z arabskimi osadnikami w IX wieku. Przez stulecia maltański wchłonął wiele zapożyczeń z włoskiego, francuskiego i angielskiego, stając się unikalnym językiem, wyrażającym tożsamość Maltańczyków. Angielski, drugi język urzędowy Malty, jest spuścizną po okresie brytyjskich rządów kolonialnych. Dziś angielski jest powszechnie używany w edukacji, biznesie i turystyce, a jego znajomość jest wśród Maltańczyków bardzo wysoka. Warto zauważyć, że wielu Maltańczyków biegle włada również włoskim, ze względu na geograficzną i kulturową bliskość Malty do Włoch. Choć zdecydowana większość mieszkańców Malty to etniczni Maltańczycy, na wyspie mieszkają również niewielkie społeczności imigrantów, głównie z Wielkiej Brytanii, Włoch, Somalii i Filipin. W ostatnich latach Malta stała się również domem dla rosnącej liczby imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, którzy przybywają na wyspę w poszukiwaniu schronienia i lepszego życia. Integracja tych społeczności stanowi jedno z wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo maltańskie.

Religia i tradycje

Religia odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym Malty. Ponad 90% Maltańczyków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, co czyni Maltę jednym z najbardziej katolickich krajów na świecie. Katolicyzm jest głęboko zakorzeniony w maltańskiej tożsamości i tradycji, a jego wpływy widoczne są niemal w każdej sferze życia – od polityki po architekturę, od edukacji po obyczajowość.Najważniejszym świętem religijnym na Malcie jest festa – doroczne święto patrona lokalnej parafii, obchodzone z wielkim rozmachem i entuzjazmem. Każde miasto i wieś na Malcie ma swojego patrona, a festa ku jego czci jest okazją do procesji, festynów, koncertów i pokazów sztucznych ogni. Festa to nie tylko uroczystość religijna, ale też ważne wydarzenie społeczne, integrujące lokalną wspólnotę i przyciągające turystów z całego świata. Innym ważnym aspektem maltańskiej religijności są kościoły i katedry, będące nie tylko miejscami kultu, ale też skarbnicami sztuki i architektury. Na Malcie znajduje się ponad 360 kościołów, z których wiele zachwyca bogactwem wnętrz, freskami i dziełami sztuki sakralnej. Najsłynniejsze z nich to katedra św. Jana w Valletcie, będąca arcydziełem sztuki barokowej, oraz Rotunda w Moście, jedna z największych kopuł na świecie. Maltańskie tradycje i obyczaje są ściśle związane z rytmem roku liturgicznego i rolniczego. Ważnymi świętami są Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Santa Marija), obchodzone 15 sierpnia. Maltańczycy kultywują również liczne tradycje ludowe, takie jak karnawał, targi rzemiosła czy festiwale folklorystyczne, podczas których można podziwiać tradycyjne stroje, tańce i rękodzieło.

Malta zachwyca!

Malta to kraj o niezwykłej historii, kulturze i tożsamości, który na przestrzeni wieków kształtowany był przez wpływy różnych cywilizacji i potęg europejskich. Dziś ten maleńki archipelag na Morzu Śródziemnym zachwyca swoim pięknem, dziedzictwem i gościnnością, przyciągając turystów z całego świata. Jako niepodległe państwo i członek Unii Europejskiej, Malta odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej, jednocześnie zachowując swoją unikalną tożsamość i tradycje. Poznanie Malty to fascynująca podróż przez historię, sztukę i kulturę, która pozwala zrozumieć złożoność i bogactwo tego niezwykłego kraju. Od starożytnych świątyń megalitycznych po barokowe pałace Valletty, od tętniących życiem festiwali po spokojne wioski rybackie – Malta oferuje niezapomniane doznania dla każdego podróżnika. Mamy nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci nieco historię, politykę i kulturę Malty, zachęcając do głębszego poznania tego fascynującego zakątka Europy. Odkryj Maltę – kraj, który zachwyci Cię swoim pięknem i na zawsze pozostanie w Twoim sercu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry