Zakres ubezpieczeń turystycznych – część I

Firmy ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie pokaźny pakiet produktów adresowanych do turystów. Jest ich tak wiele, że osoby niemające styczności z tym tematem na co dzień mogą być nieco przytłoczone w chwili wybierania ubezpieczenia turystycznego. Z myślą o nich przygotowaliśmy krótki przewodnik opisujący specyfikę najważniejszych ubezpieczeń turystycznych. W pierwszej części tekstu analizujemy ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia, assistance oraz NNW.

Spokojny lot, spokojny sen, czyli po co komu ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia i inne polisy

Zmiana miejsca przebywania w wielu z nas wywołuje uzasadniony niepokój. Wyjście ze swojego codziennego środowiska oznacza utratę tego, co oswojone i konieczność spotkania czegoś nowego, zaskakującego, będącego poza naszą kontrolą. Zasada ta tyczy się także podróży dużych i małych, tak wyjazdów służbowych, jak i urlopów. Ludzie różnie reagują na zmianę otoczenia podczas eskapady. Jedni z łatwością opanowują niepokój, posiłkując się swoim doświadczeniem lub innymi kompetencjami. Inni mogą reagować objawami lękowym w różnym stopniu nasilenia (np. podenerwowanie, trudności z zasypianiem, kłopoty z układem trawiennym, szybsze bicie serca, rozkojarzenie, natrętne myśli).

Aby zredukować następstwa potencjalnych ryzyk, które z upragnionego wyjazdu mogą uczynić niechciane piekło, firmy ubezpieczeniowe proponują swoim klientom różne ubezpieczenia turystyczne. Kupno polisy pomoże zabezpieczyć się na wypadek niechcianego zdarzenia, uzyskać odszkodowanie lub pokryć koszty związane z wymuszoną zmianą planów. Zakup ubezpieczenia obniża ryzyka mogące wystąpić podczas wyjazdu i sprawia, że strach związany z podróżą ma zdecydowanie mniejsze oczy. Ubezpieczenia dla turystów to szeroki temat. Ich różnorodność omawia ten artykuł. Zebraliśmy w nim różne typy ubezpieczeń podróżniczych, których kryterium podziału jest zakres polisy. W pierwszej części artykułu analizujemy ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance oraz NNW. W drugiej pod lupę bierzemy: ubezpieczenie OC, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, na wypadek opóźnienia lotu oraz utrudnienia w korzystaniu z trasy narciarskiej.

Ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia (KL, koszty transport rannego i ratownictwa)

Jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń, pokrywające wydatki związane z ratowaniem zdrowia i życia w razie wypadku. Jednocześnie ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia jest głównym determinantem ceny polisy. Polacy mogą korzystać z bezpłatnego leczenia w państwa UE i EFTA (Szwajcara, Liechtenstein, Norwegia, Islandia) dzięki darmowej Karcie Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ to bardzo wygodne rozwiązanie, ale nieobejmujące wszystkich aktywności (np. w niektórych państwach zapłacimy dodatkowo za ratownictwo górskie). Wyrobienie tej karty jest darmowe dla osób opłacających składki w NFZ. Wielu turystów, nawet jeśli planuje odwiedziny jednego z krajów objętych zakresem działania EKUZ, dokupuje dodatkowo polisę ubezpieczenia kosztów leczenia w komercyjnej ubezpieczalni. Ubezpieczenie KL obejmuje leczenie niezbędne do przywrócenia zdrowia umożliwiającego poszkodowanemu powrót do kraju. Ubezpieczyciele wskazują sumę polisy – pułap, do którego pokrywają koszty przywracania do zdrowia. Polisa KL może obejmować np. wizyty lekarskie, dojazd lekarza do ubezpieczonego, diagnostykę, leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne, przeprowadzenie operacji, przedwczesny poród, powikłania ciąży itd. Dokładny zakres refundowanych typów leczenia jest zawsze podany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). Oprócz kuracji ubezpieczyciel może też pokrywać koszty związane z transportem medycznym w miejscu wyjazdu (np. z miejsca wypadku do szpitala lub do punktu zakwaterowania, jeśli pozwala na to stan zdrowia), przewiezienie chorego po zakończeniu kuracji do kraju zamieszkania lub do szpitala w Polsce, transport zwłok itd. Trzecią składową tego typu ubezpieczeń może być zwrot kosztów związanych z akcją ratunkową lub poszukiwawczą. Mowa tu o działaniach wyspecjalizowanych służb (np. ratownictwo górskie, podziemne, lawinowe, użycie helikoptera), wykraczających poza pracę ekipy karetki pogotowania lub straży pożarnej. To opcja dla miłośników turystyki kwalifikowanej, a raczej nie produkt adresowany do osób wylegujących się całymi dniami z drinkiem na plaży.

Ubezpieczenie turystyczne assistance

Polega ono na organizacji określonych usług będących pomocą dla ubezpieczonego w przypadku wystąpienia ryzyka określonego w o.w.u. Ubezpieczyciel pokrywa koszty tychże usług do wysokości kwoty, na którą opiewa polisa. Zakresy ubezpieczenia pomocy w podróży (assistance) mogą być bardzo zróżnicowane, dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z warunkami. Przykładami tego typu ubezpieczenia dla turystów może być np. organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla osoby towarzyszącej ubezpieczonemu na czas sprawowania opieki nad nim, dojazd kierowcy zastępczego, gdy pierwszy uległ wypadkowi, transport osób bliskich do Polski w razie hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego, wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego poza granicami kraju w celu rekonwalescencji. Jak widać na załączonych przykładach, zakresy assistance są często komplementarne do ubezpieczenia KL i transportu medycznego. To jednak nie wszystko. Pozostałe świadczenia assistance mogą zawierać m.in. pomoc w razie utraty dokumentów lub środków płatniczych, pokrycie wydatków związany z opóźnieniem lotu, pomoc w przypadku zablokowania rachunku bankowego lub asystę prawnika i tłumacza w razie wejścia w kontakt z lokalnym prawem. Ubezpieczenie turystyczne assistance może być bardzo różnorodne i dopasowane do potrzeb wyjeżdżającego. Osoba posiadająca wykupioną opcję assistance, w razie zajścia zdarzenia, powinna zgłosić szkodę w centrum alarmowym w celu zorganizowania pomocy przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie turystyczne NNW

Przedmiotem tego typu ubezpieczenia jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, wynikłe w rezultacie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Za poniesioną w ten sposób stratę ubezpieczalnia wypłaca rekompensatę finansową. Ubezpieczenie NNW dla turysty jest bardzo popularne wśród osób wyjeżdżających za granicę i ma swój odpowiednik w wersji krajowej (np. w formie umowy grupowej w zakładzie pracy lub na uczelni). Jego popularności nie zmieniają nawet częste rozbieżności w nazewnictwie – klienci i ubezpieczający mogą różnie interpretować pojęcie „przyczyny zewnętrznej” w definicji nieszczęśliwego wypadku. Wysokość wypłaconego odszkodowania dla turystów jest zależna od dwóch argumentów: sumy ubezpieczenia oraz uszczerbku na zdrowiu w ujęciu procentowym, przy czym śmierć, co do zasady, jest uznawana jako strata całkowita (100% sumy ubezpieczenia). Poziom trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala lekarz wskazany przez ubezpieczalnię, zwykle nie później niż w ciągu dwóch lat od zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry